Front Gate Rune

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search

รูนแห่งประตูด้านหน้า
ผู้ถือครองในอดีต: วินดี้
ผู้ถือครองในปัจจุบัน: ไม่ปรากฏ
รูนที่แตกตัวออกมา: รูนประตูด้านนอก (Pale Gate Rune)
รูนแห่งประตูด้านหน้า (อังกฤษ: Front Gate Rune) เป็นครึ่งหนึ่งของรูนแห่งประตูมีพลังในการดึงเอาอมนุษย์ออกมาจากมิติอื่น ถูกถือครองโดยวินดี้ วินดี้ใช้พลังของรูนนี้ในการสร้างพลังให้กับตนเอง ภายหลังจากการถูกโจมตีของหมู่บ้าน วินดี้ได้ตระหนักถึงความสามารถของรูนแห่งประตูและต้องการครอบครองรูนนี้เอาไว้เอง ดังนั้นเธอจึงเริ่มที่จะตามหารูนที่แท้จริงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงเล็คนาร์ทน้องสาวของเธอด้วย แต่รูนนี้ได้หายสาบสูญไปหลังจบสงครามรูนแห่งประตู

Personal tools