Eightfold Rune

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search

รูนแปดด้าน
ผู้ถือครองในอดีต: ไม่ปรากฏ
ผู้ถือครองในปัจจุบัน: ยูเบอร์
รูนแปดด้าน (ญี่ปุ่น: 八房の紋章, อังกฤษ: Eightfold (Yafusa/Hachifusa) Rune) เป็นรูนแท้ที่ยูเบอร์เป็นผู้ถือครอง มีพลังในการแยกร่าง(ส่วนพลังด้านอื่นยังไม่ปรากฏ)

Personal tools